Archivo para la categoría Recurs d’alçada

Model base de recurs d’alçada

GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
Sepúlveda, 148-150
08011 Barcelona

AL DIRECTOR GENERAL D’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA I TREBALL AUTÒNOM DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

NOM I COGNOMS amb DNI XX.XXX.XXX.X domiciliada a efectes de notificació ADREÇA INDICADA A LA SUBVENCIO

INTERPOSO RECURS D’ALÇADA, d’acord amb la LRJPAC (articles 62 i 63), contra la Resolució dictada amb data DATA DE LA RESOLUCIO pels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació de PROVINCIA A ON ES VA SOLICITAR en l’expedient número NUMERO D’EXPEDIENT DE SUBVENCIO instruït sobre la subvenció per l’establiment com a treballador autònom, resolució que em fou notificada amb data DATA DE LA NOTIFICACIO PER CORREU

ANTECEDENTS DE FET

1. La senyora NOM I COGNOMS es va donar d’alta al règim especial de treballadors autònoms amb data DATA D’ALTA COM A AUTONOM.
2. Amb data DATA DE PRESENTACIO DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIO la senyora NOM I COGNOMS presenta a l’oficina de OFICINA A ON ES VA PRESENTAR LA SOLICITUD del Servei d’Ocupació de Catalunya la sol·licitud de subvenció per a l’establiment com a treballador autònom a l’empara de l’Ordre TRE/123/2009.
3. Amb data DATA DE LA RESOLUCIO, la Director/a dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació de PROVINCIA A ON ES VA SOLICITAR adopta resolució relativa a l’expedient núm. NUMERO EXPEDIENT, incoat per la senyora NOM I COGNOMS, en virtut de la qual es denega la seva sol·licitud per l’exhauriment de les partides pressupostàries TI05.470.0001.13/3321, TI05.470.0001.14/3321 i TI05.470.0001/3320/2022, dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010 destinades als atorgaments dels ajuts que regula l’Ordre TRE/123/2009, de 9 de març.
4. La senyora NOM I COGNOMS rep la notificació de la resolució amb data DATA DE NOTIFICACIO.

En base als antecedents, l’interessat presenta RECURS D’ALÇADA i es sol·licita que com que compleix tots els requisits, l’import a atorgar-li sigui tingut en compte en la partida pressupostària d’aquest any 2011.

POBLACIO, DATA D’AVUI.

FIRMA.

Anuncios

Deja un comentario

Passos a seguir per realitzar recurs d’alçada i sol·licitar ajuda al Sindic de Greuges

Doncs aquí deixo un recull dels tràmits a seguir:

1. Rebre la carta de denegació de la subvenció del departament de treball

2. Realitzar un recurs d’alçada (la Ingrid disposa del formulari), el termini és d’un mes desde la recepció de la carta

3. Rebre la resposta del recurs d’alçada

si la resposta es denegada, seguir aquests passos:

4. Realitzar un escrit al Sindic de Greuges, sol·licitant ajuda

5. Aquest escrit ha d’estar realitzat per la persona sol.licitant, hi ha d’incloure: una copia de la sol·licitud de la subvenció, una copia de la carta denegant l’ajuda, una copia del recurs d’alçada presentat i una copia de la resposta del recurs d’alçada

Aquests son els tramits que m’han manifestat a la trucada rebuda del Sindic de Greuges, quan tingui la proposta de recurs d’alçada la penjo, la llegiu i si cal retocar alguna cosa ho fem, ANIMS!!

1 comentario